Monitoring wizyjny – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) jest STALOBREX Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24 Wysoka, 42-450 Łazy, NIP: 6492105327 REGON: 27795597, KRS 0000153208. Inspektor Ochrony Danych w Stalobrex sp. z o.o. jest dostępny pod adresem email: iodo@stalobrex.pl

 1. Przetwarzanie przez Stalobrex sp. z o. o. Państwa danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d i f RODO.
 3. Monitoring obejmuje (w zależności od umieszczenia kamer):
  1. wnętrze budynków Stalobrex sp. z o. o.;
  2. tereny nieruchomości posiadanych przez Stalobrex sp. z o. o.;
  3. obszar wokół ww. budynków;
  4. drogi publiczne wewnętrzne i parkingi znajdujące się na terenie w posiadaniu Stalobrex sp. z o. o.
  5. wejścia na tereny w posiadaniu Stalobrex sp. z o. o.
 4. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 5. Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. Czas przechowania uzależniony jest od liczby zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. W przypadku zapisania całego dysku, dane zostaną automatycznie nadpisane.
 6. Nagranie obrazu stanowiące dowód w sprawie związanej z osiągnięciem celów wskazanych w punkcie 1 lub gdy Administrator powziął informację, że może ono stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z osiągnięciem takiego celu może być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Po upływie okresu wskazanego w punktach 5 i 6 nagranie podlega usunięciu.
 8. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 10. Udostępnienie nagrania może nastąpić w szczególności na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w przypadku toczących się postępowań, czynności prowadzonych przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności dotyczy to sytuacji zgłaszania się o udostępnienie nagrań przez Policję, prokuraturę, etc.)
  2. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes strony trzeciej – w przypadku wykazania takiego interesu przez tę stronę (w szczególności dotyczy to sytuacji zgłaszania się o udostępnienie nagrań przez osoby prywatne, etc.)
  3. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody osób, których wizerunek został ujawniony na nagraniach.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz złożenia sprzeciwu w przypadku gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 12. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa.