Ogólne warunki zakupu

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Nabywanie wszelkich towarów oraz usług (zwanych dalej towarami) przez Stalobrex sp. z o.o. (zwaną dalej Nabywcą), odbywać się może wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu zwanych dalej Warunkami.
  • Dostawca wyraża zgodę na pierwszeństwo stosowania niniejszych Warunków w stosunku do ogólnych warunków umów, wzorów umów, regulaminów wprowadzonych przez Dostawcę.
  • Jakiekolwiek odstępstwo od stosowania przez Dostawcę Warunków jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy. Odstąpienie przez Nabywcę od stosowania w szczególnych wypadkach, określonych postanowień Warunków jest wiążące wyłącznie w stosunku do konkretnego zamówienia i nie może być traktowane przez Dostawcę jako obowiązujące przy realizacji innych zamówień składanych przez Nabywcę.
 • ZAMÓWIENIA
  • Nabywca składa zamówienie w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Osoby działające w imieniu Nabywcy muszą wykazać umocowanie do działania w imieniu Nabywcy.
  • Dostawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Osoby działające w imieniu Dostawcy muszą wykazać umocowanie do działania w imieniu Dostawcy. Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji zamówienia Nabywcy oznacza przyjęcie zamówienia na warunkach w nich określonych oraz postanowień zawartych w niniejszych Warunkach.
  • Nabywca jest uprawniony do zmiany zamówienia w zakresie ilości, jakości i terminu dostawy towarów i usług najpóźniej w terminie ośmiu dni przed realizacją zamówienia, jeżeli zmiana w tym zakresie powoduje zmianę ceny. Nowa cena uwzględnia zakres stosowanej zmiany.
 • ZAWARCIE UMOWY
  • Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Nabywcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę działającego poprzez osoby umocowane do reprezentowania Dostawcy a jeżeli potwierdzenie nie zostało złożone z chwilą przystąpienia przez Dostawcę do realizacji złożonego zamówienia. Treść umowy określona jest przez zamówienie złożone przez Nabywcę, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz niniejsze Warunki.
  • Jakakolwiek zmiana treści umowy dokonana przez Dostawcę bez porozumienia z Nabywcą nie wiąże Nabywcy i skutkować może odwołaniem przez niego złożonego uprzednio zamówienia i odstąpieniem od umowy. Wówczas Dostawca nie ma prawa do odszkodowania. Jakiekolwiek zmiany umowy po jej zawarciu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • Jeżeli Nabywcę z Dostawcą wiąże ramowa umowa na dostawę towarów, do której włączono niniejsze Warunki jako jej integralną część, obowiązują one dla każdego zamówienia składanego przez Nabywcę, bez konieczności każdorazowego ich doręczania Dostawcy.
 • KONTROLA
  • Nabywca jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli procesu produkcyjnego Dostawcy w celu stwierdzenia prawidłowości realizacji umowy oraz jakości towarów. Dostawca jest zobowiązany zapewnić Nabywcy możliwość realizacji powyższego uprawnienia w terminach i na warunkach zgłoszonych przez Nabywcę.
  • Przy realizacji zamówienia Dostawca jest zobowiązany do uwzględnienia zaleceń przedstawionych przez Nabywcę w wyniku przeprowadzenia kontroli.
  • Oprzyrządowania zaprojektowane i wyprodukowane na koszt Nabywcy w związku z wykonaniem zamówienia, stanowi własność Nabywcy i może być użyte wyłącznie do wykonania zamówień Nabywcy. Oprzyrządowanie w każdym czasie będzie przedstawione do dyspozycji Nabywcy i może być zniszczone wyłącznie po wyrażeniu przez Nabywcę uprzedniej pisemnej zgody.
 • DOSTAWA
  • Zamówione towary będą dostarczone w sposób zgodny z zamówieniem Nabywcy. Towary będą wolne od wad.
  • Wraz z dostawą towaru Dostawca doręczy Nabywcy dokument dostawy. Dokument dostawy zawiera kompletny numer i datę zamówienia Nabywcy, określenie asortymentu i ilości dostarczonych produktów. Kopia dokumentu dostawy powinna zostać przekazana Nabywcy za potwierdzeniem odbioru.
  • Dostawa powinna być zrealizowana w całości, bez dzielenia jej na części, chyba że Nabywca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę albo wynika to z zamówienia złożonego przez Nabywcę.
  • Terminy dostaw towarów określone w zamówieniu mogą zostać zmienione jedynie za uprzednią pisemną zgodą Nabywcy.
  • Termin dostawy w odniesieniu do jednorazowej dostawy towarów oznacza datę jej otrzymania przez Nabywcę w miejscu wskazanym w zamówieniu. Termin dostawy w odniesieniu do dostaw towarów realizowanych etapowo oznacza datę ich wykonania zgodnie z wynikającymi z zamówienia terminami dotyczącymi realizacji poszczególnych etapów zamówienia i ich otrzymania przez Nabywcę w miejscu wskazanym w zamówieniu.
  • Ewentualna dostawa towarów przed ustalonym terminem może mieć miejsce tylko za uprzednią pisemną zgodą Nabywcy z zastrzeżeniem, że zapłata za te dostawy będzie miała miejsce w terminie wymagalności wskazanym na zamówieniu.
  • Wszystkie towary są dostarczane według DDP Wysoka Incoterms 2010.
  • Koszty transportu zwróconego towaru jak również koszty ponownej wysyłki towarów w celu wymiany są zawsze ponoszone wyłącznie przez Dostawcę, chyba że strony postanowią inaczej.
  • Przejście własności towarów, niebezpieczeństwa ich utraty lub uszkodzenia oraz ciężarów i korzyści na Nabywcę następuje z chwilą odbioru towarów (ilościowego i jakościowego) w miejscu jego przeznaczenia i przy jednoczesnym przekazaniu przez Dostawcę dotyczących danego towaru atestów materiałowych, kart gwarancyjnych lub innych dokumentów wyspecyfikowanych co do rodzaju i terminów ich dostarczenia w zamówieniu Nabywcy.
 • WARUNKI PŁATNOŚCI
  • Ustalona cena obejmuje również koszty dostawy do miejsca wskazanego w zamówieniu, dokumentacji oraz opakowania towarów, chyba że Nabywca w złożonym zamówieniu postanowił inaczej.
  • Faktura/rachunek może być wystawiona po wydaniu towaru Nabywcy wraz z wszelkim związanymi z towarem dokumentami w tym certyfikatami i atestami. Dostawca jest zobowiązany do wystawienia faktury/rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiążącą strony umową. W fakturze Dostawca zobowiązany jest podać również datę i numer zamówienia Nabywcy oraz datę wysłania towaru do Nabywcy. Do faktury/rachunku Dostawca dołącza dokumenty wskazujące nazwę i adres przewoźnika.
  • Termin zapłaty wynosi 30 dni i biegnie od dnia doręczenia Nabywcy faktury/rachunku wystawionej zgodnie z umową. Jeżeli Nabywcy zostanie doręczona faktura/rachunek przed dostarczeniem towaru wraz z wymaganymi dokumentami to termin zapłaty biegnie od dnia dostarczenia towaru wraz z dokumentami, chyba że umowa stanowi inaczej.
  • Nabywca jest zobowiązany do dokonania zapłaty w sposób i na warunkach określonych w zamówieniu przyjętym przez Dostawcę.
  • Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy.
  • Nabywca jest uprawniony do dokonania zapłaty poprzez potrącenie wierzytelności Dostawcy z wierzytelnościami przysługującymi Nabywcy wobec Dostawcy.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ, RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA
  • Towary powinny nadawać się do użycia dla jakiego zostały przeznaczone i powinny być zgodne z warunkami określonymi w zamówieniu, w szczególności w zakresie ilości, jakości i specyfikacji technicznej. W przypadku zakupu według otrzymanych od Dostawcy wzorów, towary powinny zgodne z próbką zaakceptowaną przez Nabywcę i z opakowaniem katalogowym.
  • Nabywca dokona kontroli jakościowej i ilościowej dostarczonych towarów, jak też ich przyjęcia lub odmowy przyjęcia bez zbędnej zwłoki. O fakcie nie przyjęcia towarów, ze wskazaniem przyczyn, Nabywca niezwłocznie powiadamia Dostawcę. W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o odmowie przyjęcia towarów Dostawca ustosunkuje się do decyzji Nabywcy. Towary nie przyjęte przez Nabywcę, o ile strony nie postanowią inaczej zostaną w terminie 8 dni od daty odmowy ich przyjęcia przez Nabywcę odebrane przez Dostawcę, a w ich miejsce dostarczone produkty wolne od jakichkolwiek wad. Wszelkie związane z tym koszty ponosi Dostawca. Powyższy zapis nie uchybia roszczeniom Nabywcy wynikającym z przepisów o rękojmi za wady.
  • Dostawca odpowiada względem Nabywcy za wszelkie wady dostarczanych przez siebie towarów lub świadczonych usług, także wówczas gdy wada towaru zostanie ujawniona po dokonaniu przeróbki towaru przez Nabywcę. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Nabywcy przez osoby, którymi Dostawca posługuje się przy wykonaniu umowy.
  • Na żądanie Nabywcy Dostawca udzieli Nabywcy gwarancji jakości.
  • Wszelkie dane techniczne, konstrukcyjne, technologiczne, plany i projekty przekazane Dostawcy przez Nabywcę w celu wykonania zamówienia Dostawca może wykorzystywać tylko i wyłącznie w tym celu i nie ma prawa udostępniać ich, publikować ani przekazywać bez zgody Nabywcy jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za niezastosowanie się do powyższego zakazu.
  • Dostawca odpowiada względem Nabywcy za zgodność dostarczonych towarów z określonymi przez Nabywcę wymogami bezpieczeństwa, wszelkimi specyfikacjami i normami określonymi w zamówieniu Nabywcy, jak też gwarantuje że towary są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.
  • Dostawca gwarantuje, że użytkowanie dostarczonych przez niego towarów nie stanowi naruszenia patentu, znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, symbolu polskiego lub zagranicznego lub innych praw wynikających z własności przemysłowej i intelektualnej, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Nabywcy wskutek naruszenia tych praw. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich praw dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej Nabywcy.
  • W razie opóźnienia w wykonaniu umowy przez Dostawcę, Nabywca może żądać kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w umowie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy. Nabywca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
  • Jeżeli Dostawca opóźnia się z dostawą towarów, Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części. Dostawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia wobec Nabywcy.
 • ROZWIĄZANIE UMOWY
  • Nabywca ma prawo cofnąć złożone zamówienie albo odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy z powiadomieniem Dostawcy i bez dodatkowego wzywania go do wykonania zobowiązania w następujących przypadkach:
   • ogłoszenia przez Dostawcę likwidacji jak też zaprzestania prowadzenia dalszej działalności;
   • w przypadku dokonania przez Dostawcę podziału swego przedsiębiorstwa, połączenia z innym przedsiębiorstwem lub jego zbycia;
   • w przypadkach nie wywiązania się przez Dostawcę z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z zamówienia bądź niniejszych Warunków.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Naruszenie przez Nabywcę zobowiązań wynikających z umowy z Dostawcą nie uprawnia Dostawcy do odstąpienia od wszystkich umów łączących strony.
  • Dostawca nie może dokonać na osobę trzecią cesji praw i obowiązków z tytułu łączącej strony umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy.
  • Strony poddają stosunek prawny je łączący prawu polskiemu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosuje się kodeks cywilny.
  • Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności poszczególnych postanowień niniejszych Warunków, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień chyba że strony postanowią inaczej.
  • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w niniejszych Warunkach jest sąd właściwy dla siedziby Nabywcy.
  • OWZ sporządzono w języku polskim i języku angielskim. Wiążący miedzy stronami jest tekst w języku polskim.
  • Niniejsze warunki obowiązują od 01/07/2011 z tym dniem tracą moc wcześniejsze ogólne warunki zakupu.