Ogólne warunki sprzedaży

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią integralną część umów sprzedaży towarów lub świadczenia usług lub umów o dzieło zawieranych przez Stalobrex sp. z o.o. (dalej zwaną Stalobrex) z Nabywcą.

 

 1. Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia przez Nabywcę uważa się za akceptację OWS przez Nabywcę w chwili złożenia zamówienia. Postanowienia ogólnych warunków Nabywcy, sprzeczne z postanowieniami OWS, uznaje się za niezastrzeżone.

 

 1. Strony mogą w umowie w formie pisemnej wyłączyć zastosowanie OWS w całości lub co do poszczególnych postanowień lub zmienić niektóre ich postanowienia.

 

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami uzgodnionymi przez Strony w umowie a OWS, zastosowanie mają warunki ustalone w umowie.

 

ZAWARCIE UMOWY

 1. Reklamy, cenniki i inne ogłoszenia o towarach i usługach (produktach Stalobrex) oferowanych przez Stalobrex mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stalobrex zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie katalogu produktów oferowanych Nabywcom. Jeżeli Nabywca zamierzał złożyć zamówienie lub planował wpisać się na listę stałych dostaw produktów Stalobrex, ale nie złożył jeszcze zamówienia, wówczas nie może domagać się od Stalobrex odszkodowania w związku ze zmianą asortymentu produktów oferowanych przez Stalobrex lub ich cen.
 2. Wszelkie informacje techniczne dotyczące towarów obowiązują w zakresie w jakim zostaną zaakceptowane przez Strony w formie dokumentowej. Stalobrex jest zobowiązany przedstawić atesty potwierdzające zgodność zamówienia ze zrealizowaną dostawą jedynie, gdy strony tak postanowiły w umowie.

 

 1. Ceny określone w doręczonej Nabywcy w formie dokumentowej ofercie są wiążące do wskazanego w niej dnia.

 

 1. Zawarcie umowy następuje na podstawie kompletnego zamówienia złożonego przez Nabywcę w odpowiedzi na ofertę Stalobrex i potwierdzenia jego warunków dokonanego przez Stalobrex. Zamówienie musi zawierać przynajmniej:
  1. dane kontrahenta,
  2. kompletną dokumentację techniczną,
  3. kompletny opis wymagań i norm, które mają zostać zastosowane,
  4. ilość sztuk do wykonania,
  5. termin wykonania,
  6. zasady dostarczania poszczególnych partii, jeśli zamówienie jest realizowane w partiach,
  7. odniesienie do numeru oferty,
  8. uzgodnioną cenę netto.

 

 1. Potwierdzenie warunków zamówienia może nastąpić również poprzez przesłanie faktury pro-forma. Zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być złożone w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoby działające w imieniu Nabywcy muszą wykazać umocowanie do działania w imieniu Nabywcy oraz przy pierwszym zamówieniu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Nabywcę statusu przedsiębiorcy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS).

 

 1. Jeżeli potwierdzenie warunków zamówienia nastąpiło z zastrzeżeniem zmiany przez Stalobrex treści zamówienia, potwierdzenie warunków zamówienia poczytuje się za ofertę Stalobrex. Oferta Stalobrex wymaga akceptacji Nabywcy. Jeżeli Nabywca nie odpowie w terminie 5 dni roboczych, poczytuje się to za wyrażenie zgody na warunki zawarte w ofercie Stalobrex.

 

 1. Stalobrex nie jest zobowiązany do sprawdzania czy przedłożona mu wraz z zamówieniem dokumentacja techniczna (rysunki, szablony i wzory) naruszają prawa chroniące własność intelektualną osób trzecich. Nabywca składając zamówienie jednocześnie oświadcza, że realizacja zamówienia na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej nie naruszy praw własności intelektualnej osób trzecich. Względem uprawnionych osób trzecich, których własność intelektualna zostanie naruszona lub zagrożona naruszeniem odpowiedzialność ponosi Nabywca.

 

 1. Jeżeli Nabywca dostarcza materiały do wykonania umowy, Stalobrex jest zobowiązany do wykonania produktów Stalobrex z materiałów dostarczonych przez Nabywcę tylko wówczas, gdy umowa tak stanowi. W pozostałych wypadkach Stalobrex jest uprawniony do wykorzystania do wykonania produktów Stalobrex innych materiałów o parametrach odpowiadających materiałom dostarczonym przez Nabywcę. Jeżeli materiał dostarczony przez Nabywcę nie posiada właściwości niezbędnych do prawidłowego wykonania produktów Stalobrex lub materiał ten posiada wady, w wyniku czego przy wykonywaniu produktów Stalobrex nastąpi uszkodzenie maszyn lub urządzeń wówczas Nabywca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody w terminie siedmiu dni od wezwania przez Stalobrex.

 

 1. Stalobrex nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w charakterystyce dostarczonego przez Nabywcę materiału, wywołane jego obróbką, wykonaną zgodnie z zamówieniem.

 

 1. Materiał pozostały po wykonaniu produktów Stalobrex (materiał poprodukcyjny) podlega rozliczeniu w terminie i na warunkach określonych w umowie.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Za produkty Stalobrex wynagrodzenie jest wypłacane przelewem na rachunek bankowy Stalobrex wskazany w fakturze w terminie trzydziestu dni od wystawienia faktury. Stalobrex wystawia fakturę w terminie określonym w ustawie o podatku od towarów i usług liczonym od przekazania produktów przewoźnikowi lub odbioru produktów przez Nabywcę, a jeżeli Nabywca nie dokonuje odbioru w terminie, liczonym od dnia, w którym odbiór miał nastąpić.

 

 1. Dniem dokonania zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Stalobrex. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Stalobrex może naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych powiększonych o połowę. Ponadto Stalobrex zachowuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia Nabywcy w dokonaniu płatności.

 

 1. Stalobrex może uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od dokonania przedpłaty. Niedokonanie przez Nabywcę przedpłaty w terminie określonym w przyjęciu zamówienia jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia i z niezawarciem umowy.

 

 1. Dokonanie zapłaty przed terminem płatności nie uprawnia Nabywcy do żadnych zniżek lub

bonifikat.

 

 1. Jeżeli zamówienie Nabywcy realizowane jest częściami lub dla Nabywcy realizowanych jest wiele zamówień, dla których wystawiane są oddzielne faktury, wówczas niedokonanie płatności w terminie którejkolwiek z faktur skutkuje natychmiastową wymagalnością wierzytelności objętych pozostałymi fakturami, choćby określony w nich termin płatności jeszcze nie upłynął. Stalobrex jest wówczas uprawniony do wstrzymania wszelkich dostaw na rzecz Nabywcy do czasu wpłacenia wymagalnych należności lub ustanowienia zabezpieczenia zaakceptowanego uprzednio przez Stalobrex.

 

 1. W razie wystąpienia wątpliwości co do wywiązania się przez Nabywcę ze zobowiązań wynikających z umowy Stalobrex jest uprawniony do wstrzymania wszelkich dostaw na rzecz Nabywcy do czasu wpłacenia wynagrodzenia Stalobrex i innych należności wynikających z umowy lub ustanowienia zabezpieczenia zaakceptowanego uprzednio przez Stalobrex. W tym celu Stalobrex wyznaczy Nabywcy odpowiedni termin nie krótszy niż siedem dni. Po bezskutecznym upływie terminu Stalobrex może odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania.
 2. Stalobrex jest uprawniony do rozporządzania wierzytelnościami przysługującymi mu wobec Nabywcy, na co Nabywca wyraża zgodę.

 

 1. Dokonanie przez Nabywcę zapłaty poprzez potrącenie jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez Stalobrex.

 

 1. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Nabywcę będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet najstarszej z zaległości względem Stalobrex, w tym również na poczet należności ubocznych lub kosztów, niezależnie od wskazania Nabywcy jaki dług chce zaspokoić.

 

DOSTAWA

 1. Termin dostawy produktów Stalobrex określa umowa. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli do jego upływu produkty Stalobrex zostały przekazane Nabywcy lub przewoźnikowi albo jeżeli Stalobrex zgłosił Nabywcy gotowość do ich przekazania, a do wydania produktów Nabywcy nie doszło z przyczyn niezależnych od Stalobrex.

 

 1. Dotrzymanie terminu dostawy przez Stalobrex zależy od należytego wypełnienia zobowiązań umownych przez Nabywcę. Jakiekolwiek opóźnienia w działaniach Nabywcy skutkują przedłużeniem terminu dostawy określonego w umowie o czas opóźnienia Nabywcy.

 

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Stalobrex odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie. Odpowiedzialność Stalobrex wobec Nabywcy i osób trzecich za szkody wyrządzone przy realizacji zamówienia zostaje ograniczona do jednostkowej ceny netto towaru, który wywołał szkodę.

 

 1. Odpowiedzialność Stalobrex nie obejmuje w szczególności prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści, ani odpowiedzialności za szkody pośrednie, odpowiedzialności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją, nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Nabywcę bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem, a w szczególności za następstwa przeróbek podjętych bez zgody Stalobrex lub prac naprawczych przeprowadzonych przez Nabywcę lub osoby trzecie.

 

 1. Postanowienia ust. 3 i 4 obowiązują odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych.

 

 1. Produkty Stalobrex odbierane są przez Nabywcę lub dostarczane do miejsca wskazanego w umowie przez Stalobrex lub przewoźnika.

 

 1. Koszty transportu ponosi Nabywca.

 

 1. Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania rozładunku, Nabywcę obciążają wszelkie koszty związane opóźnieniem w dokonaniu rozładunku.

 

 1. W razie uszkodzeń, opóźnień, braków, Nabywca jest zobowiązany do kierowania reklamacji i zastrzeżeń do przewoźnika, zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego. W razie, gdy dostawa realizowana jest przez Stalobrex, wszelkie braki, opóźnienia lub uszkodzenia produktów w transporcie powinny być zgłoszone przez Nabywcę na egzemplarzu dowodu dostawy pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

 

 1. Z chwilą przekazania produktów Stalobrex Nabywcy lub przewoźnikowi niebezpieczeństwo ich uszkodzenia lub utraty przechodzi na Nabywcę. Jeżeli Nabywca dokonuje odbioru produktów Stalobrex we własnym zakresie, wówczas w razie opóźnienia Nabywcy z dokonaniem odbioru niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty przechodzi na Nabywcę z chwilą zgłoszenia przez Stalobrex gotowości do wydania produktów Stalobrex Nabywcy.

 

 1. Osoba dokonująca w imieniu Nabywcy odbioru towarów winna posiadać pisemne upoważnienie do dokonania odbioru udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji Nabywcy.

 

 1. Odpowiedzialność Stalobrex z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.

 

ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Prawo własności dostarczonych produktów Stalobrex przechodzi na Nabywcę dopiero z chwilą dokonania pełnej płatności obejmującej wynagrodzenie Stalobrex (wierzytelność główną), odsetki i inne koszty wynikające z umowy. Do czasu zaspokojenia wszystkich wierzytelności Stalobrex, Nabywca obowiązany jest przechowywać produkty Stalobrex w sposób umożliwiający łatwą ich identyfikację oraz ubezpieczyć je od uszkodzenia lub utraty. Na żądanie Stalobrex Nabywca ma obowiązek przedstawić dokument zawarcia umowy ubezpieczenia. Nabywca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Stalobrex o utracie, uszkodzeniu lub zajęciu produktów Stalobrex.

 

 1. Do czasu zaspokojenia wszystkich wierzytelności Stalobrex Nabywca nie może produktów Stalobrex objętych zastrzeżeniem prawa własności obciążać jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

 

 1. Odsprzedaż produktów Stalobrex do czasu uregulowania wszystkich wierzytelności Stalobrex wymaga uprzedniej pisemnej zgody Stalobrex. Wierzytelność przysługującą z tytułu odsprzedaży, Nabywca zobowiązuje się przelać na Stalobrex na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Stalobrex względem Nabywcy.

 

 1. W przypadku opóźnienia Nabywcy w dokonaniu płatności Stalobrex jest uprawniony do odebrania produktów Stalobrex po uprzednim pisemnym wezwaniu, a Nabywca jest zobowiązany do ich wydania. Przyjęcie z powrotem produktów Stalobrex przez Stalobrex tylko wtedy oznacza odstąpienie od Umowy, gdy Stalobrex wyraźnie oświadczy to Nabywcy na piśmie.

 

 1. Koszty składowania produktów Stalobrex przed nabyciem prawa własności przez Nabywcę obciążają Nabywcę.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Jeżeli z powodu siły wyższej nie będzie możliwe wykonanie przez Stalobrex zamówienia Nabywcy zgodnie z umową, Stalobrex jest uprawniony do odroczenia terminu dostawy do czasu ustania działania siły wyższej i jej skutków, a jeśli nie można określić zakończenia powstałych przeszkód wówczas Stalobrex jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy bez wynikających z tego dalszych zobowiązań. Odroczenie terminu dostawy oraz częściowe lub całkowite odstąpienie przez Stalobrex od umowy nie stwarza podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Nabywcę, w tym odszkodowania.

 

 1. Naruszenie przez Stalobrex zobowiązań wynikających z umowy z Nabywcą nie uprawnia Nabywcy do odstąpienia od wszystkich umów łączących strony.

 

 1. Jeżeli zgodnie z umową łączącą strony Stalobrex dostarcza produkty Stalobrex w ilościach w czasie wskazanym przez Nabywcę (harmonogram), wówczas Stalobrex jest uprawniony do uprzedniego przygotowania produktów Stalobrex dla Nabywcy w ilości ustalonej w umowie, a jeżeli w umowie ilości nie określono to w ilości, która jest faktycznie niezbędna do wywiązania się przez Stalobrex z wykonania umowy zgodnie z harmonogramem. Nabywca w razie zakończenia współpracy (na przykład rozwiązania umowy) jest zobowiązany wedle wyboru Stalobrex do nabycia na dotychczasowych warunkach przygotowanych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym produktów Stalobrex albo zwrotu nakładów poczynionych przez Stalobrex dla wykonania produktów Stalobrex oraz odkupienia po aktualnych cenach rynkowych surowców (materiałów) nabytych przez Stalobrex w celu wykonania umowy zgodnie z harmonogramem.

 

 1. W razie nieważności, bezskuteczności lub bezprzedmiotowości niektórych postanowień OWS, pozostałe postanowienia OWS pozostają w mocy, o ile z okoliczności nie wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością OWS nie zostałyby przyjęte.

 

 1. Stalobrex jest uprawniony do dokonywania zmian w OWS. Zmiany obowiązują Strony od chwili doręczenia ich Nabywcy w taki sposób, że Nabywca mógł zapoznać się z ich treścią. Każda zmiana niniejszych warunków wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 1. Strony poddają stosunek prawny je łączący prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w OWS jest sąd właściwy dla siedziby Stalobrex.

 

 1. Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Stalobrex o każdorazowej zmianie siedziby, firmy, formy prawnej prowadzonej działalności i adresu do doręczenia korespondencji. Brak zawiadomienia skutkuje tym, że doręczenia dokonywane zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu są uważane za skuteczne.

 

 1. Przesyłając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu. Zgodnie z obowiązującym prawem Nabywcy w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia, z których może skorzystać pod adresem: iod.shl@shlproduction.com. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Nabywcy są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.stalobrex.pl/rodo.

 

 1. OWS sporządzono w języku polskim i języku angielskim. Wiążący miedzy stronami jest tekst w języku polskim.

 

 1. Niniejsze warunki obowiązują od 01/05/2022 r. Z tym dniem tracą moc wcześniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.