Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stalobrex Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Paderewskiego 24. Inspektorem ochrony danych jest Pan Roland Mrówka – e-mail: iodo@stalobrex.pl telefon: (48) 453 072 389, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z administratorem umowy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  co najmniej przez okres 5-ciu lat. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Please be advised that the administrator of your personal data is Stalobrex Sp. z o.o. with its registered office in Wysoka at ul. Paderewskiego 24. The data protection officer is Mr. Roland Mrówka – e-mail: iodo@stalobrex.pl telefon: (48) 453 072 389. Your personal data will be processed in order to execute the contract concluded with the administrator. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to data transfer, the right to oppose, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing (if processing is based on consent), which was made on the basis of consent before its withdrawal. You have the right to raise a complaint to the President of the Office for Data Protection when you think that the processing of your personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016.  Your personal data will be stored at least for a period of 5 years. Your personal data will not be transferred to a third country