Polityka Zintegrowanego Sytemu Zarządzania

 

Firma Stalobrex wchodzi w grupę SteelCame. Jesteśmy producentem części i konstrukcji stalowych według specyfikacji klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów, zgodnie z ogólnie przyjętą polityką grupy kładącej nacisk na zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w trosce o środowisko naturalne, firma Stalobrex wdrożyła zintegrowany system zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO 45001:2018, ISO/TS 22163:2017.

Godny zaufania wizerunek firmy budowany jest poprzez:

 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych oraz innych, w tym komunikację ze społeczeństwem lokalnym i wytycznymi lokalnych organów kontrolnych,
 • działanie na rzecz osiągnięcia zerowego wskaźnika wypadków poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i podwykonawców,
 • ochrona środowiska poprzez ciągłe zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, zagospodarowanie odpadów oraz ograniczania zużycia surowców i energii,
 • zapewnienie środków na rzecz inwestycji służących doskonaleniu jakości, ochronie środowiska i podnoszeniu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla zwiększenia skuteczności w osiąganiu założonych celów systematycznie doskonalimy planowanie i zarządzanie procesami oraz podejmujemy działania na rzecz:

 • budowania trwałych więzi z naszymi klientami poprzez spełnienie ich wymagań,
 • osiągania najwyższej jakości naszych produktów,
 • ochrony środowiska w całym cyklu produkcyjnym,
 • całkowitego wyeliminowania zagrożeń wypadkowych i chorobowych wśród pracowników i podwykonawców,

Zobowiązujemy się do:

 • budowania kultury wymagającej wyraźnego przywództwa z jasno określoną odpowiedzialnością,
 • działania zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi i innymi przepisami dotyczącymi jakości naszych produktów.
 • ochrony środowiska a także do zgodności postępowania w sferze ochrony zdrowia i życia naszych pracowników

i podwykonawców

 • ciągłego doskonalenia funkcjonującego w naszej firmie zintegrowanego systemu zarządzania,
 • analizy zadowolenia naszych klientów, badania wyników w zakresie ochrony środowiska oraz identyfikacji, oceny i eliminacji ryzyka zawodowego,
 • przeglądu i aktualizowania ustalonych celów, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom w tym zawodowymi i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz zanieczyszczeniom środowiska, całkowitego wyeliminowania zagrożeń i ryzyk,
 • stałego podnoszenia kwalifikacji, wiedzy i świadomości naszych pracowników z zakresu jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, wyznaczania nowych trendów dotyczących jakości naszych wyrobów,
 • projektowanie i wytwarzanie za pomocą najnowszych technologii wyrobów najwyższej jakości, przyjaznych środowisku i pracownikom biorącym udział w ich współtworzeniu, tak by zapewnić niezawodną, bezawaryjną eksploatację dostarczanych wyrobów,
 • tworzeniu klimatu wzajemnego zaufania i poszanowania, zarówno do naszych klientów jak i wewnątrz firmy

a także budowania partnerskich stosunków z dostawcami,

 • współudziału i konsultacji przedstawicieli pracowników w sprawach dotyczących BHP;
 • zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do realizacji założonych celów i zobowiązań.

Gwarancją realizacji powyższych celów i zobowiązań jest:

 • utrzymywanie i doskonalenie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm,
 • spełnianie przepisów wykonawczych Dyrektyw Europejskich dotyczących naszych wyrobów
 • spełnianie wymagań zawartych w procedurach akredytowanych jednostek certyfikujących dopuszczających nasze wyroby do specyficznych zastosowań.

Najwyższe kierownictwo i zarząd firmy Stalobrex zobowiązuje się zapewnienia zasobów na realizację postanowień niniejszej polityki deklarując jednocześnie, że jest ona zakomunikowana oraz znana wszystkim pracownikom.

Wysoka  28.01.2021