Ogólne warunki sprzedaży

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej OWS) stanowią integralną część umowy sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Stalobrex sp. z o.o. (dalej zwaną Stalobrex) z Nabywcą. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i usług, każda zmiana niniejszych warunków wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia przez Nabywcę uważa się za przyjęcie OWS przez Nabywcę w chwili złożenia zamówienia. Brak oświadczenia Nabywcy o akceptacji OWS uprawnia Stalobrex do wstrzymania wydania towaru do czas złożenia pisemnego oświadczenia przez Nabywcę.
  • Strony mogą w umowie w formie pisemnej wyłączyć zastosowanie OWS w całości lub co do poszczególnych postanowień oraz zmienić niektóre ich postanowienia.
  • W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami uzgodnionymi przez Strony w umowie a niniejszymi warunkami, zastosowanie mają warunki ustalone w umowie.
 • ZAWARCIE UMOWY
  • Reklamy, cenniki i inne ogłoszenia o towarach i usługach (produktach Stalobrex) oferowanych przez Stalobrex mają charakter wyłącznie informacyjny. Stalobrex zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie katalogu produktów oferowanych Nabywcom. Jeżeli Nabywca zamierzał złożyć zamówienie lub planował wpisać na listę stałych dostaw produkty Stalobrex, ale nie złożył jeszcze zamówienia, wówczas nie może domagać się od Stalobrex odszkodowania w związku ze zmianą produktów oferowanych przez Stalobrex.
  • Wszelkie informacje techniczne dotyczące towarów obowiązują w zakresie w jakim zostaną zaakceptowane przez Strony. Stalobrex jest zobowiązany przedstawić atesty potwierdzające zgodność zamówienia ze zrealizowaną dostawą jedynie gdy strony tak postanowiły w umowie.
  • Ceny określone w cennikach doręczonych w formie pisemnej Nabywcy są wiążące do dnia określonego w cenniku lub do dnia pisemnego powiadomienia przez Stalobrex o ich zmianie – w powiadomieniu Stalobrex określa od kiedy będą obowiązywać nowe cenniki. Podane ceny są cenami netto wg EXW Wysoka Incoterms 2010 (nie obejmują w szczególności podatków, ceł a także kosztów transportu).
  • Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Nabywcę i potwierdzenia jego warunków dokonanego przez Stalobrex. Zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Osoby działające w imieniu Nabywcy muszą wykazać umocowanie do działania w imieniu Nabywcy oraz przy pierwszym zamówieniu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Nabywcę statusu przedsiębiorcy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, zaświadczenie o NIP, zaświadczenie o REGON).
  • Stalobrex nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy przedłożona mu wraz z zamówieniem dokumentacja techniczna (rysunki, szablony i wzory) naruszają prawa chroniące własność intelektualną osób trzecich. Względem uprawnionych osób trzecich, których własność intelektualna zostanie naruszona lub zagrożona naruszeniem odpowiedzialność ponosi Nabywca.
  • Jeżeli Nabywca dostarcza materiały do wykonania umowy, Stalobrex jest zobowiązany do wykonania produktów Stalobrex z materiałów dostarczonych przez Nabywcę tylko wówczas gdy umowa tak stanowi, w pozostałych wypadkach Stalobrex jest uprawniony do wykorzystania do wykonania produktów Stalobrex innych materiałów o parametrach odpowiadających materiałom dostarczonym przez Nabywcę. Jeżeli materiał dostarczony przez Nabywcę nie posiada właściwości niezbędnych do prawidłowego wykonania produktów Stalobrex lub materiał ten posiada wady, w wyniku czego przy wykonywaniu produktów Stalobrex nastąpi uszkodzenie maszyn lub urządzeń wówczas Nabywca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody w terminie siedmiu dni od wezwania przez Stalobrex.
  • Stalobrex nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w charakterystyce dostarczonego przez Nabywcę materiału, wywołane jego obróbką kształtową, wykonaną zgodnie z zamówieniem.
  • Materiał pozostały po wykonaniu produktów Stalobrex (materiał poprodukcyjny) podlega zwrotowi w terminie i na warunkach określonych w umowie.
 • WARUNKI PŁATNOŚCI
  • Za produkty Stalobrex wynagrodzenie jest wypłacane w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Stalobrex wskazany w fakturze w terminie trzydziestu dni od wystawienia faktury. Stalobrex wystawia fakturę w terminie siedmiu dni od przekazania produktów przewoźnikowi lub odbioru produktów przez Nabywcę, a jeżeli Nabywca nie dokonuje odbioru w terminie, od dnia w którym odbiór miał nastąpić.
  • Dniem dokonania zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Stalobrex. W razie przekroczenia terminu płatności Stalobrex może naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych powiększonych o połowę. Ponadto Stalobrex zachowuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki Nabywcy w dokonaniu płatności.
  • Stalobrex może uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od dokonania przedpłaty. Niedokonanie przez Nabywcę przedpłaty w terminie określonym w przyjęciu zamówienia jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia i z niezawarciem umowy.
  • Dokonanie zapłaty przed terminem płatności nie uprawnia Nabywcy do żadnych zniżek lub bonifikat.
  • Jeżeli zamówienie Nabywcy realizowane jest częściami lub dla Nabywcy realizowanych jest wiele zamówień, dla których wystawiane są oddzielne faktury, wówczas niedokonanie płatności w terminie którejkolwiek z faktur skutkuje natychmiastową wymagalnością wierzytelności objętych pozostałymi fakturami, choćby określony w nich termin płatności jeszcze nie upłynął. Stalobrex jest wówczas uprawniony do wstrzymania wszelkich dostaw na rzecz Nabywcy do czasu wpłacenia wymagalnych należności lub ustanowienia zabezpieczenia zaakceptowanego uprzednio przez Stalobrex.
  • W razie wystąpienia wątpliwości co do wywiązania się przez Nabywcę ze zobowiązań wynikających z umowy Stalobrex jest uprawniony do wstrzymania wszelkich dostaw na rzecz Nabywcy do czasu wpłacenia wynagrodzenia Stalobrex i innych należności wynikających z umowy lub ustanowienia zabezpieczenia zaakceptowanego uprzednio przez Stalobrex. W tym celu Stalobrex wyznaczy Nabywcy odpowiedni termin nie krótszy niż siedem dni. Po bezskutecznym upływie terminu Stalobrex może odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania.
  • Stalobrex jest uprawniony do rozporządzania wierzytelnościami przysługującymi mu wobec Nabywcy na co Nabywca wyraża zgodę.
  • Dokonanie przez Nabywcę zapłaty poprzez potrącenie jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez Stalobrex.
 • DOSTAWA
  • Termin dostawy produktów Stalobrex określa umowa. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli do jego upływu produkty Stalobrex zostały przekazane Nabywcy lub przewoźnikowi, albo jeżeli Stalobrex zgłosił Nabywcy gotowość do ich przekazania, a do wydania produktów Nabywcy nie doszło z przyczyn niezależnych od Stalobrex.
  • Dotrzymanie terminu dostawy przez Stalobrex zależy od należytego wypełnienia zobowiązań umownych przez Nabywcę. Jakiekolwiek opóźnienia w działaniach Nabywcy skutkują przedłużeniem terminu dostawy określonego w umowie o czas opóźnienia Nabywcy.
  • Zwłoka Stalobrex w dokonaniu dostawy nie stwarza uprawnień Nabywcy do odstąpienia od umowy jak również dochodzenia odszkodowania.
  • Produkty Stalobrex odbierane są przez Nabywcę lub dostarczane do miejsca wskazanego w umowie przez Stalobrex lub przewoźnika.
  • Koszty transportu ponosi Nabywca.
  • Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania rozładunku, Nabywcę obciążają wszelkie koszty związane opóźnieniem w dokonaniu rozładunku.
  • W razie uszkodzeń, opóźnień, braków, Nabywca jest zobowiązany do kierowania reklamacji i zastrzeżeń do przewoźnika, zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego. W razie, gdy dostawa realizowana jest przez Stalobrex, wszelkie braki, opóźnienia lub uszkodzenia produktów w transporcie powinny być zgłoszone przez Nabywcę na egzemplarzu dowodu dostawy pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
  • Z chwilą przekazania produktów Stalobrex Nabywcy lub przewoźnikowi niebezpieczeństwo ich uszkodzenia lub utraty przechodzi na Nabywcę. Jeżeli Nabywca dokonuje odbioru produktów Stalobrex we własnym zakresie, wówczas w razie opóźnienia Nabywcy z dokonaniem odbioru niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty przechodzi na Nabywcę z chwilą zgłoszenia przez Stalobrex gotowości do wydania produktów Stalobrex Nabywcy.
  • Nabywca jest zobowiązany do dokonania przeglądu produktów Stalobrex niezwłocznie po ich odebraniu. Nabywca traci uprawnienia z tytułu rękojmi przy wadach ilościowych, jeżeli w terminie trzech dni roboczych od dnia dostarczenia produktów Stalobrex nie zawiadomi Stalobrex o wystąpieniu wady. Nabywca traci uprawnienia z tytułu rękojmi przy wadach jakościowych jeżeli w terminie ośmiu dni od dnia dostarczenia produktów Stalobrex nie zawiadomi Stalobrex o wystąpieniu wady (nie dotyczy to wad, które przy dołożeniu należytej staranności przez Nabywcę mogły zostać wykryte przy odbiorze produktów Stalobrex).
  • Osoba dokonująca w imieniu Nabywcy odbioru towarów winna posiadać pisemne upoważnienie do dokonania odbioru udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji Nabywcy.
  • Jeżeli produkty Stalobrex posiadają wady ilościowe Nabywca nie może od umowy odstąpić, lecz ma obowiązek wyznaczyć termin usunięcia wady nie krótszy niż czternaście dni. Po bezskutecznym upływie terminu Nabywca może żądać obniżenia ceny, a gdy cena nie zostanie obniżona Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
  • Jeżeli produkty Stalobrex posiadają wady jakościowe Nabywca nie może od umowy odstąpić lecz ma obowiązek wyznaczyć termin usunięcia wady nie krótszy niż dwadzieścia jeden dni. W tym terminie Stalobrex według swego uznania wady usunie lub wymieni produkty Stalobrex na wolne od wad. Po bezskutecznym upływie terminu Nabywca może żądać obniżenia ceny a gdy cena nie zostanie obniżona Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
  • Złożenie reklamacji nie uprawnia Nabywcy od wstrzymania zapłaty za zrealizowane dostawy.
  • Nabywca ma obowiązek umożliwić Stalobrex dokonanie oględzin reklamowanego towaru w tym pobranie próbek i dokonanie badań technicznych pod rygorem utraty roszczeń z tytułu reklamacji.
  • Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga dokonania oględzin lub istnieje konieczność powołania biegłego rzeczoznawcy w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych, co do jakości, wówczas okres rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Stalobrex. Koszty związane z czynnościami biegłego rzeczoznawcy ponosi Strona wskazana przez biegłego jako odpowiedzialna za wystąpienie wady.
  • Oprócz odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych Stalobrex nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za jakość towarów, ich wykonanie, przydatność do sprzedaży, bądź przydatność do jakiegokolwiek innego celu zakładanego przez Nabywcę.
  • Stalobrex nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów Stalobrex będące wynikiem nieprawidłowego ich przechowywania przez Nabywcę lub poddaniu dalszemu przetworzeniu w sposób niezgodny z ich właściwościami.
 • ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
  • Prawo własności dostarczonych produktów Stalobrex przechodzi na Nabywcę dopiero z chwilą dokonania pełnej płatności obejmującej wynagrodzenie Stalobrex (wierzytelność główna), odsetki i inne koszty wynikające z umowy. Do czasu zaspokojenia wszystkich wierzytelności Stalobrex Nabywca obowiązany jest przechowywać produkty Stalobrex w sposób umożliwiający łatwą ich identyfikację oraz ubezpieczyć je od uszkodzenia lub utraty- na żądanie Stalobrex Nabywca ma obowiązek przedstawić dokument zawarcia umowy ubezpieczenia. Nabywca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Stalobrex o utracie, uszkodzeniu lub zajęciu produktów Stalobrex.
  • Do czasu zaspokojenia wszystkich wierzytelności Stalobrex Nabywca nie może produktów Stalobrex objętych zastrzeżeniem prawa własności obciążać jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
  • Odsprzedaż produktów Stalobrex wymaga uprzedniej pisemnej zgody Stalobrex. Wierzytelność przysługującą z tytułu odsprzedaży, Nabywca zobowiązuje się przelać na Stalobrex na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Stalobrex względem Nabywcy.
  • W przypadku opóźnienia Nabywcy w dokonaniu płatności Stalobrex jest uprawniony do odebrania produktów Stalobrex po uprzednim pisemnym wezwaniu, a Nabywca jest zobowiązany do ich wydania. Przyjęcie z powrotem oraz zajęcie produktów Stalobrex przez Stalobrex tylko wtedy oznacza odstąpienie od Umowy, gdy Stalobrex wyraźnie oświadczy to Nabywcy na piśmie.
  • Koszty składowania produktów Stalobrex przed nabyciem prawa własności przez Nabywcę obciążają Nabywcę.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Jeżeli z powodu siły wyższej nie będzie możliwe wykonanie przez Stalobrex zamówienia Nabywcy zgodnie z umową, Stalobrex jest uprawniony do odroczenia terminu dostawy do czasu ustania działania siły wyższej i jej skutków, a jeśli nie można określić zakończenia powstałych przeszkód wówczas Stalobrex jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy bez wynikających z tego dalszych zobowiązań. Odroczenie terminu dostawy oraz częściowe lub całkowite odstąpienie przez Stalobrex od umowy nie stwarza podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Nabywcę, w tym odszkodowania.
  • Naruszenie przez Stalobrex zobowiązań wynikających z umowy z Nabywcą nie uprawnia Nabywcy do odstąpienia od wszystkich umów łączących strony.
  • Jeżeli zgodnie z umową łączącą strony Stalobrex dostarcza produkty Stalobrex w ilościach w czasie wskazanym przez Nabywcę (harmonogram), wówczas Stalobrex jest uprawniony do uprzedniego przygotowania produktów Stalobrex dla Nabywcy w ilości odpowiadającej jednomiesięcznemu zapotrzebowaniu Nabywcy wskazanemu w umowie. Nabywca w razie zakończenia współpracy (na przykład rozwiązania umowy) jest zobowiązany do nabycia na dotychczasowych warunkach przygotowanych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym produktów Stalobrex albo zwrotu nakładów poczynionych przez Stalobrex dla wykonania produktów Stalobrex oraz odkupić surowce (materiały) nabyte przez Stalobrex w celu wykonania umowy w ilości zabezpieczającej realizację trzymiesięcznego zapotrzebowania.
  • Strony poddają stosunek prawny je łączący prawu polskiemu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się kodeks cywilny.
  • Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności poszczególnych postanowień niniejszych warunków, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że strony postanowią inaczej.
  • Stalobrex jest uprawniony do dokonywania zmian w OWS. Zmiany obowiązują Strony od chwili doręczenia ich Nabywcy w taki sposób, że Nabywca mógł zapoznać się z ich treścią.
  • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w niniejszych warunkach jest sąd właściwy dla siedziby Stalobrex.
  • Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Stalobrex o każdorazowej zmianie siedziby, firmy, formy prawnej prowadzonej działalności i adresu do doręczenia korespondencji. Brak zawiadomienia skutkuje że doręczenia dokonywane zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu są uważane za skuteczne.
  • OWS sporządzono w języku polskim i języku angielskim. Wiążący miedzy stronami jest tekst w języku polskim.
  • Niniejsze warunki obowiązują od 01/07/2011r. Z tym dniem tracą moc wcześniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.